wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • SEGREKO
  NIP: 8961486427

 • E-mail:sklep@segreko.pl
 • Telefon608 152 571
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 18.00

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE SEGREKO.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów przez Nabywców w Sklepie SEGREKO.PL, prowadzonym przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu SEGREKO.PL w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – AMOS Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 6, 55-010 Żerniki Wrocławskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000333120, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł, NIP 8961486427, REGON 021021201, który dokonuje w ramach Sklepu SEGREKO.PL sprzedaży towarów.
 2. Sklep SEGREKO.PL - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: segreko.pl
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu SEGREKO.PL zawarł Umowę sprzedaży.
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu SEGREKO.PL na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów towarów w usług w Sklepie SEGREKO.PL.
 6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu SEGREKO.PL, m.in. nazwy i opisy towarów oraz oznaczenia producentów towarów.
 7. PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu SEGREKO.PL, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu SEGREKO.PL.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU SEGREKO.PL

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu SEGREKO.PL pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu SEGREKO.PL za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE SEGREKO.PL, w punkcie 4.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu SEGREKO.PL za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE SEGREKO.PL, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu SEGREKO.PL przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu SEGREKO.PL, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu SEGREKO.PL (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji Sklepu SEGREKO.PL – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie SEGREKO.PL.

REJESTRACJA W SKLEPIE SEGREKO.PL

 1. Umowę mogą zawierać anonimowi lub zarejestrowani w Sklepie SEGREKO.PL Nabywcy.
 2. Rejestracja w Sklepie SEGREKO.PL jest możliwa wyłącznie w przypadku akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie SEGREKO.PL a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie SEGREKO.PL, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie SEGREKO.PL.
 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie SEGREKO.PL tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu SEGREKO.PL w związku z realizacją zawieranych Umów. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie SEGREKO.PL.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE SEGREKO.PL – ZAWARCIE UMOWY

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie SEGREKO.PL w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybraną przez siebie usługę, którą zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie wartości usług zgromadzonych w koszyku. Podczas wyboru usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie SEGREKO.PL. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
 4.  
  1. nazwy Nabywcy oraz adresu Nabywcy,
  2. sposobu dokonania płatności za usługę,
  3. sposobu i adresu dostawy.
 5. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie SEGREKO.PL, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora obsługi płatności, z którego korzysta Sklep SEGREKO.PL - tj. PayU SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90 wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w Sklepie SEGREKO.PL.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie SEGREKO.PL przez Nabywcę towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie SEGREKO.PL oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie SEGREKO.PL są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 3. Nabywca dokonuje zakupu usług według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu SEGREKO.PL, a także dotyczących usług prezentowanych w Sklepie SEGREKO.PL. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie SEGREKO.PL lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. fakturę lub paragon potwierdzający zakup lub potwierdzenie dokonania płatności za usługę.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
  1. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
  2. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
  3. w przypadku zakupu usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu SEGREKO.PL spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu SEGREKO.PL spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu SEGREKO.PL. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu SEGREKO.PL. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016.11.19

Przejdź do strony głównej